Personvern

Personvern

Informasjon om vårt bruk av personopplysninger, dine rettigheter og hvordan vi håndterer personopplysninger.

 

Rett til personvern og taushetsplikt

Alle våre ansatte og enhver som utfører tjeneste for Thermocold, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng som for sensitive personopplysninger og helseopplysninger. Har vi registrert deg som kunde har vi noe personinformasjon om deg som ditt navn, din adresse, epostadresse og telefonnummer. I tillegg kan det registreres noe teknisk informasjon som kan knyttes til deg, slik som hvilke nettverks- og enheter du benytter og hvilken adresse dette er koblet.

 

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 og GDPR forordning.

 

Du har rett til innsyn

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet. Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du skal få svar innen 10 arbeidsdager.  Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. I utgangspunktet vil vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til oss på tlf 69102400 eller post@thermocold.no om det er feil.

 

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir slettet eller utkopiert (portabilitet)

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

 

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis

Når du ber om innsyn, ønsker retting eller kopi av dine personopplysninger er dette gratis. Det gjelder også hvis du ønsker dine opplysninger slettet slik at du kan bli glemt.

 

Videreformidling

Vår policy er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

 

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikoanalyser, innført rutiner som skal gi den nødvendige sikkerhet.

Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til opplysningene.

Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.

 

 

Ønsker du kontakt om personvern

Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med personvernombud Anders Tørnqvist , tlf 69102400 eller pr mail: anders@thermocold.no